4.


Vereniging

Samen op weg


De komende jaren hebben we, op weg naar de stelselvernieuwingen, met elkaar een hoop werk te verzetten. De Pensioenfederatie als vereniging wil haar leden daarbij steeds zo goed mogelijk ondersteunen. Het verenigen, verbinden en vertegenwoordigen van dat belang is wat de Pensioenfederatie voor haar leden doet.

Onze leden zijn zeer verschillend in formaat en deelnemers. Toch delen alle leden ook hetzelfde maatschappelijk belang om een waardevol pensioen te kunnen bieden aan deelnemers, werkgevers en gepensioneerden. Dat doen we vanuit een gezamenlijke koers en meerjarige prioritaire opgaven. De prioritaire opgaven (H3) voor de komende vijf jaar vragen van de Pensioenfederatie een aantal kwaliteiten: visie en leiderschap op wat onze leden nodig hebben voor het realiseren van veranderingen, alertheid en actie op ontwikkelingen, het organiseren van slagkracht om resultaat te boeken, het aangaan van strategische allianties die daarbij van meerwaarde zijn, het aanjagen van de vernieuwingen, het verenigingen en verbinden van de leden onderling en met de buitenwereld en het vergroten van het publieke vertrouwen in pensioenfondsen. Die kwaliteiten zetten we de komende jaren in bij de uitvoering van onze taken, activiteiten en in de vernieuwingen die we geleidelijk binnen de vereniging aan het doorvoeren zijn. De pensioensector als zodanig beweegt en verschuift als gevolg van ontwikkelingen en wetgeving (H1). Dat zal de komende jaren ook zijn weerslag hebben op het ledenbestand en de taakinvulling van de Pensioenfederatie.

Om de vereniging toekomstbestendig te laten zijn, voeren we geleidelijk aan vernieuwingen door. Zo hebben we reeds samen met onze leden de strategische koers en opgaven voor de komende jaren bepaald (H1), is de werkwijze van het bureau geherstructureerd tot een meer projectmatige aanpak en is het bestuur actiever bij thema’s betrokken en zichtbaarder bij de leden. Onze hoofdtaken zullen in de komende jaren vooral gericht zijn op collectieve belangenbehartiging, reputatiemanagement, samenwerking en zelfregulering. Deze taken zijn de komende jaren zeer relevant voor hoe we hoe we als vereniging de veranderingen realiseren.

Komende periode kijken we naar mogelijkheden voor verruiming van het lidmaatschap en hoe we de verenigingsstructuur als geheel nauwer kunnen laten aansluiten op de strategische koers. Zo streven we naar een grotere betrokkenheid van pensioenuitvoeringsorganisaties bij onze activiteiten en zoeken we naar strategische allianties binnen en buiten de sector die kunnen bijdragen aan het bereiken van onze doelen. Ter realisatie van de prioritaire opgaven heeft de samenwerking met stakeholders en relatie met de toezichthouders daarbij nadrukkelijk onze aandacht. Voor de invulling van onze verenigingsactiviteiten peilen we regelmatig de behoeften van onze leden en stakeholders. Zo blijven we als Pensioenfederatie ook in veranderende tijden voor onze leden scherp aan de wind zeilen.