3.4 Vergroten van de maatschappelijke rol

Pensioenfondsen hebben een maatschappelijk rol. Daarbij vinden we het van belang dat we als sector uitlegbaar handelen, zowel naar de deelnemers als naar de rest van de samenleving. Het belang en de keuze van deelnemers staan voor pensioenfondsen voorop, voor hen wordt belegd voor later.

Een goed rendement, verantwoord beleggen en een positieve bijdrage aan de maatschappij gaan daarbij hand in hand. Hierin kunnen verschillende keuzes binnen de pensioensector worden gemaakt (zoals bijvoorbeeld op het gebied van engagement en/of uitsluiting). Dat uitdragen en voor het voetlicht brengen heeft de komende periode onze aandacht. Pensioenfondsen zijn steeds meer actief in verantwoord te beleggen en zijn daarin ook ambitieus. Zo neemt de sector al deel aan het IMVB convenant en Klimaatcommitment en werken we samen met andere partijen in Climate Action 100+. Om die ambities ook naar buiten toe goed te laten zien en toe te lichten wat pensioenfondsen op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen doen en gaan doen, komen we in 2022 met een sectorbreed communicatieplan. Daarmee brengen we over het voetlicht welke ambities en instrumenten pensioenfondsen hebben voor maatschappelijk verantwoord beleggen (betrokkenheid als aandeelhouder, uitsluitingen van bepaalde investeringen, impact beleggen) en hoe wordt omgegaan met de dilemma’s in de praktijk van alle dag. In 2022 komt bovendien voor onze leden het servicedocument IMVB/SFDR beschikbaar. De implementatie van het IMVB-convenant door pensioenfondsen is een continue aandachtspunt en zal met onder meer webinars en intervisies worden gefaciliteerd en gestimuleerd. Samen met andere koepels in de financiële sector zal de Pensioenfederatie ten aanzien van het Klimaatcommitment inzetten op de harmonisatie van meetmethodieken en reductiedoelstellingen. Europees zullen we vooral inzetten op lobby bij Europese instellingen en de AFM om Europese transparantieregels (SFDR en Taxonomieverordening) voor pensioenfondsen aan te laten sluiten bij de belevingswereld van deelnemers en om de implementatielast behapbaar te houden voor pensioenfondsen. Ook zullen we lobbyen om betere duurzaamheidsrapportage van bedrijven, zodat ESG-gegevens beter beschikbaar zijn voor de implementatie van transparantieregels en voor de uitvoering van het MVB-beleid. We ondersteunen leden bij de implementatie van de SFDR en Taxonomie met onder meer webinars en een servicedocument. Naar verwachting komt de Europese Commissie in 2023 of 2024 met een wetsvoorstel voor de herziening van IORP2. Het voortraject hiervoor start in 2022. De door IORP2 geïntroduceerde governance-vereisten zullen worden geëvalueerd en de Europese Commissie zal de lat hoger willen leggen op thema’s zoals activiteiten van pensioenfondsen over de landsgrenzen en duurzaam beleggen. Daarbij zal de Pensioenfederatie de duurzame ambities van de sector uitdragen, maar tegelijkertijd pleiten voor regels die praktisch uitvoerbaar zijn en aansluiten bij het collectieve en verplichtgestelde karakter.