3.2 Vormgeven van een robuuste digitale infrastructuur

Digitalisering zit in een versnelling en ook voor de pensioensector is een digitale agenda voor de komende jaren onmisbaar geworden. De vraagstukken rond databeheer, datakwaliteit, digitalisering van processen en klantcontacten en bescherming tegen cyberrisico’s hebben de komende jaren nadrukkelijk onze aandacht.

Cybersecurity is voor de pensioensector een belangrijk aandachtspunt. We zien dat elders in de financiële sector al vaker sprake is geweest van inbreuken en high impact risico’s. Dat maakt het urgent om met prioriteit in 2022 ook voor de pensioensector verdere stappen te zetten op IT-beveiliging. Daarvoor hebben we in 2022 contact met Pensioen ISAC, om ervaringen omtrent cyberdreigingen te kunnen delen met onze leden. Deze ervaringen moeten bijdragen aan een stabiele digitale omgeving waarin veiligheid van informatie en informatiesystemen geborgd is. Daarnaast wordt binnen de sector in 2022 verder gewerkt aan mogelijkheden voor het digitaal vernieuwen van de diensten- en communicatieplatforms voor deelnemers. Dat vraagt om afspraken binnen de sector over standaarden voor data-uitwisseling en het aangaan van strategische allianties met partijen van buiten de pensioensector die de sector technisch verder kunnen brengen. In 2022 werkt de Pensioenfederatie in het bijzonder door aan bewustwording onder pensioenfondsbesturen over de waarde die de sector kan hebben in de digitale waardenketen van platforms en diensten aan deelnemers. Als onderdeel van dit traject komen podcasts beschikbaar voor alle pensioenfondsbestuurders om hen mee te nemen in de mogelijkheden van de digitale waardenketen. Daarnaast wordt gewerkt aan uitgangspunten voor initiatieven zodat deze van toegevoegde waarde kunnen zijn voor de hele sector en stimuleren we het opstarten van gezamenlijke initiatieven vanuit de sector. Voor de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel wordt een normenkader op datakwaliteit ontwikkeld en komt in 2022 voor onze leden een servicedocument over datakwaliteit beschikbaar. We volgen ook de Europese ontwikkelingen op de voet en benutten de ervaringen met dataportabiliteit die al elders in de financiële sector zijn opgedaan. Daarvoor zal onder meer worden samengewerkt met een expertgroep van de Europese Commissie. Naar verwachting komt de Europese Commissie in 2023 of 2024 met een wetsvoorstel voor de herziening van IORP2. Het voortraject hiervoor start in 2022. Naast vele andere aspecten zullen we voor onze leden inzetten op meer flexibiliteit omtrent digitale pensioencommunicatie.