Herijken aan Europese ontwikkelingen

Zowel duurzaamheidsvoorkeuren van deelnemers als regelgeving evolueren doorlopend en het MVB-beleid van pensioenfondsen beweegt mee.

Milieuproblematiek en beleggingen zijn grensoverschrijdend, dus het is logisch dat dit beleid op Europees niveau gemaakt wordt. Zo zal de Europese Unie in 2021 werk maken van ambitieuzere klimaatdoelstellingen. Dit zal impact hebben op het klimaatcommitment dat de Pensioenfederatie en verschillende pensioenfondsen hebben getekend om bij te dragen aan het behalen van de doelstellingen van het Klimaatakkoord.

De grote lijnen voor de doorontwikkeling van MVB-regelgeving voor de financiële sector zullen worden uitgezet in een nieuw Europees actieplan eind 2020. De Pensioenfederatie zal bij de uitwerking hiervan nauw samenwerken met de Europese instellingen om ervoor te zorgen dat het beleid aansluit bij het ambitieniveau én de dagelijkse praktijk van de Nederlandse pensioensector. Tegelijkertijd zijn er al recent nieuwe Europese regels afgesproken die meer transparantie over duurzaamheidsaspecten van de beleggingen vragen, zoals de Informatieverschaffingsverordening en Taxonomie. De Pensioenfederatie zal zich hard maken dat de Europese transparantieregels voor het bedrijfsleven gestroomlijnd worden met die van de financiële sector. Meer inzicht in de impact van ondernemingen op samenleving- en milieu maakt het makkelijker om tot een effectief MVB- beleid te komen en aan de nieuwe wetgeving te voldoen. We zullen daarnaast pensioenfondsen ook in bredere zin ondersteunen bij de implementatie van de wetgeving.


IMVB-Convenant

In 2021 zal het IMVB-convenant inmiddels zijn derde levensjaar ingaan. Pensioenfondsen die het convenant hebben ondertekend, committeren zich daarmee aan de richtlijnen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en van de Verenigde Naties (UNGP’s).

Dat geldt voor zowel het beleggingsbeleidde uitbesteding aan externe dienstverleners, als ook voor de monitoring en de rapportage van de pensioenfondsen daarover. Zij willen daarmee negatieve effecten van een onderneming (of de keten erachter) op samenleving en milieu in kaart brengen, prioriteren en adresseren.

Binnen het ‘brede spoor’ gold 2020 als het jaar waarin pensioenfondsen de OESO-richtlijnen en de UNGP’s in hun beleid implementeren. In 2021 volgt de implementatie in de uitbesteding en de monitoring daarvan en halverwege 2022 ook de rapportage en transparantie door pensioenfondsen. In 2019 is het instrumentarium ontwikkeld. Dit instrumentarium, dat handvatten biedt in de vorm van voorbeeldteksten, tips en verdiepende informatie, wordt doorlopend geëvalueerd en zo nodig aangepast. Daarnaast gaan de betrokken werkgroepen verder met het organiseren van kennissessies en webinars en zullen de ngo’s de laatste kaders voor thematisch ESG-beleid inkleuren. Binnen het ‘diepe spoor’ zijn inmiddels 4 unieke cases gekozen. Verschillende partijen binnen het convenant werken ook in 2021 hieraan samen en maken zo gebruik van hun verschillende expertises. Daarnaast zullen dit jaar twee nieuwe cases starten om de gestelde doelstellingen succesvol te behalen. Ook in de Europese unie staat men niet stil omtrent due diligence. In 2021 verwachten we Europese voorstellen voor strengere wetgeving voor bedrijven. Daarbij zal ook de discussie spelen of dit ook voor pensioenfondsen moet gelden. Dit kan van invloed zijn op het beleid en het convenant. De Pensioenfederatie houdt deze trend nauwlettend in de gaten.


Klimaatcommitment

In 2019 tekenden meer dan 50 financiële partijen samen met hun koepelorganisaties het commitment van de financiële sector aan het Klimaatakkoord.

De pensioenfondsen worden door de Pensioenfederatie en een expert uit de sector vertegenwoordigd in de commissie Financiële Sector Klimaatcommitment en de daaronder vallende werkgroep. In 2020 werd dit commitment verder ingekleurd door middel van het opstellen van een raamwerk voor de eerste sectorrapportage en een overzicht van de huidige klimaat- meetmethodes. In 2021 zal de eerste sectorrapportage worden uitgegeven, waaruit valt op te maken in hoeverre de deelnemende partijen de verschillende maatregelen al geïmplementeerd hebben.


Investeren in een duurzame toekomst van Nederland

Pensioenfondsen investeren bovengemiddeld veel in Nederland en kunnen bovendien een bijdrage leveren aan het herstel van de Nederlandse economie op een maatschappelijk verantwoorde wijze. Dat vergt wel een langjarig en voorspelbaar overheidsbeleid om van publiek-private samenwerking een succes te maken.

De overheid zou daarvoor ook tijdelijk risicovolle delen van investeringsprojecten kunnen afdekken zodat business cases rondkomen waarin ook pensioenfondsen kunnen participeren. Zo zouden pensioenfondsen bijvoorbeeld samen met het Nationaal Groeifonds van het kabinet kunnen optrekken in publiek-private samenwerkingen. De Pensioenfederatie zet hier ook in 2021 actief op in.