Beeldvorming: Een aansprekend verhaal

De pensioensector staat in de publieke belangstelling. Door de financiële uitdagingen, maar ook door de aankomende vernieuwingen van het stelsel, maakt de gang van zaken bij pensioenfondsen vaker deel uit van het publieke debat.

In de publieke opinie hebben pensioenfondsen niet altijd een goede reputatie. Daar ligt zowel de uitdaging als de kans om te laten zien wat de maatschappelijk toegevoegde waarde is, nu en in de toekomst. De Pensioenfederatie zal daarvoor ook in 2021 nadrukkelijk aandacht besteden aan de reputatie van en beeldvorming over pensioenfondsen. Voor de Pensioenfederatie heeft het prioriteit dat we deelnemers meenemen in een aansprekend, begrijpelijk, eerlijk en consistent verhaal over het tweede pijler pensioen. Dat we hen context bieden bij wat er gebeurt en meer betekenis geven aan niet alleen pensioensparen, maar ook de aanvullende uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid en nabestaandenpensioen. De kennis bij werkenden over de toegevoegde waarde van pensioen opbouwen via werk, hoe dat werkt, welke rol pensioenfondsen hebben en wat zij doen en bereiken voor deelnemers en gepensioneerden, is over het algemeen laag. Dat werkt misverstanden over pensioen in de hand. In onzekere en snel veranderende tijden heeft dat een versterkt negatief effect. Met gerichte informatie over ons unieke pensioenstelsel en het promoten van de voordelen van collectief sparen, dragen we bij aan een positievere beeldvorming over pensioen en pensioenfondsen. Daartoe ontwikkelen we in 2021 laagdrempelige items en animaties over pensioen voor publieksmedia die ook door onze leden kunnen worden ingezet. Daarnaast starten we met de ontwikkeling van een vertrouwensmonitor waarmee op regelmatige basis het vertrouwen van werkenden en gepensioneerden in de pensioensector kan worden gemeten. In de campagne ‘Nu iets doen aan je pensioen’ zetten we specifiek in op de leeftijdsgroep 25 tot 35 jaar en triggeren we hen met informatie over wanneer zij wat aan hun pensioen kunnen doen. Jonge generaties staan nog ver van hun pensioen af, maar het is juist voor hen belangrijk om nu al iets aan hun pensioen te doen. Immers, een nieuwe partner, een baan, een huis, een overlijden, een ongeval met blijvend letsel; het heeft allemaal impact op het inkomen later. Met positieve beelden en gerichte informatie werken we bij hen aan het vertrouwen in pensioen en creëren we bewustzijn over de relevantie van pensioensparen.


Effectieve pensioencommunicatie

De ontwikkelingen richting een nieuw contract brengen belangrijke veranderingen voor deelnemers. Bij de transitie van het oude naar het nieuwe stelsel zullen keuzes worden gemaakt. Voor deelnemers is van belang dat zij goed worden meegenomen in die veranderingen en wat dat voor hen betekent. Uitlegbaarheid van het nieuwe stelsel aan deelnemers is in de komende jaren dan ook een belangrijk onderdeel van pensioencommunicatie.

In het nieuwe stelsel worden deelnemers meer risicodragend en zal de behoefte aan inzicht en overzicht in hun pensioensituatie toenemen. Daarvoor wordt nu al gewerkt aan deelnemerscommunicatie die nog meer bij de behoefte van deelnemers kan aansluiten. De bestaande wet- en regelgeving wordt aangepast zodat deelnemerscommunicatie niet meer uniform hoeft te zijn: one-size-does not fit-all. De toezichthouder is daar ook van overtuigd, blijkt uit de recente evaluatie. Pensioenfondsen krijgen zo de ruimte om de juiste informatie, op het goede moment, via het goede kanaal te kunnen delen. De nadruk op het overbrengen van feitelijke pensioenkennis gaat verschuiven naar meer aansprekende en activerende communicatie, vaker via digitale en andere nieuwe kanalen. We zetten daarbij in op regels die passen bij een kostenefficiënte uitvoering. In 2020 zijn de eerste stappen gezet om naar aanleiding van de evaluatie Wet pensioencommunicatie verbeteringen door te voeren. In 2021 gaan we daarmee verder. Samen met pensioenfondsen voeren we in 2021 deelnemersonderzoek uit en combineren dat met de kennis en ervaring van de sector om tot nieuwe vormen van deelnemerscommunicatie te komen. De resultaten nemen we mee voor de wetswijzigingen die gepland staan. Tevens zetten we in op geïntegreerde pensioeninformatie die online beschikbaar komt zodat de deelnemer kan zien wat netto per maand wordt uitgekeerd en wanneer. De eerste stap is het beschikbaar stellen van de pensioeninkomensdata via een API vanuit het Pensioenregister. Ook het uitwisselen van good practices binnen de sector zullen we intensiever stimuleren en faciliteren.