3.3 Governance pensioenfondsen


De governance van pensioenfondsen is ook komende jaren aan verandering en uitdagingen onderhevig. Daarbij zien we ook dat functie-eisen en gedragsregels steeds meer vergen van pensioenfondsbestuurders. En op de bestuurstafel liggen inmiddels thema’s die vergaande kennis vragen. Ook de belangstelling van deelnemers, ministeries en de toezichthouders voor pensioenfondsbestuur neemt toe. Van pensioenfondsen wordt verwacht dat zij in een veeleisende bestuurlijke omgeving optimaal uitvoering geven aan hun taak. Dat is niet vreemd want pensioenfondsen beheren een groot vermogen aan pensioengeld voor hun deelnemers. Een goed functionerende governance is de basis van een goed functionerend pensioenfonds en draagt zo bij aan een waardevol pensioen voor de deelnemer. Wet- en regelgeving die de governance-structuur van pensioenfondsen beïnvloedt staat hoog op de agenda van de Pensioenfederatie. Dat geldt in het bijzonder voor de toenemende eisen die aan besturen en aan hun individuele bestuurders worden gesteld. Daarnaast vraagt 2021 aandacht voor de bevoegdheids- en verantwoordelijkheidsverdeling tussen sociale partners en pensioenfondsen in (de transitie naar) het nieuwe pensioenstelsel. Die verdeling vormt straks de basis voor zowel het kunnen uitvoeren van een succesvolle transitie door pensioenfondsen als voor een succesvolle werking van het stelsel.

In dit hoofdstuk:

• Bevoegdheids- en verantwoordelijkheidsverdeling • Handreiking geschiktheid • Diversiteit • Compliance • Code Pensioenfondsen • Extern toezicht op pensioenfondsen