3.2 Beeldvorming en communicatie over pensioen


Duidelijke communicatie en beeldvorming over het tweede pijler pensioen is belangrijker dan ooit. De onduidelijkheid bij deelnemers en gepensioneerden over hun pensioen is groot en dat doet het vertrouwen in de sector geen goed. De nieuwsberichten over pensioen zijn al enige tijd niet bepaald florissant. In deze financieel uitdagende tijden levert dat vragen op als: wordt nog een goed rendement gehaald? Wat levert de premie- inleg straks op? Moeten pensioenfondsen nu wel of niet verlagen of premies verhogen en in welke mate? Hoe gaat de transitie naar het nieuwe contract verlopen? Komt er zicht op indexatie? Alhoewel pensioenfondsen van elkaar verschillen in vorm, deelnemers en uitvoering, staan de gezamenlijke belangen om een waardevol pensioen te kunnen bieden voorop. Dreigende verlagingen, uitblijvende indexeringen en de transitie vragen om een heldere uitleg aan deelnemers over wat pensioensparen en de genoemde ontwikkelingen voor hen betekenen. Daarnaast is het ook van belang dat deelnemers worden meegenomen in wat ze hebben opgebouwd en hoe waardevol een pensioenvoorziening is. Daartoe werkt de Pensioenfederatie samen met pensioenfondsen aan sectorbrede communicatie over pensioen. Het belang van goede beeldvorming en effectieve communicatie is voor de komende jaren een prioritair thema voor de Pensioenfederatie en haar leden. Daarbij staat op de voorgrond: hoe kunnen we deelnemers effectief betrekken bij hun pensioen, de meerwaarde van pensioensparen zichtbaar maken en vertrouwen geven dat hun pensioen in goede handen is?

In dit hoofdstuk:

• Beeldvorming: Een aansprekend verhaal

• Effectieve pensioencommunicatie