3.1 Pensioen: waarde voor nu en in de toekomst


Voor deelnemers is het belangrijkste dat zij na hun werkzame leven een goed pensioen tegemoet kunnen zien. Een waardevol pensioen is de corebusiness van de pensioenfondsen en verbindt de leden van de Pensioenfederatie. Maar de waarde van het pensioen is geen vaststaand gegeven. Het is gevoelig voor dynamiek op de financiële markten, meerjarige beleggingskeuzes van pensioenfondsen, maatschappelijke wensen en eisen, veranderingen in persoonlijke levens van deelnemers en vergt voortdurend onderhoud. Het pensioenakkoord dat kabinet en sociale partners in 2019 hebben gesloten en in 2020 nader hebben uitgewerkt, brengt de komende jaren grote veranderingen in het pensioenstelsel. De vormgeving van die veranderingen staan in 2021 centraal. Allen met het doel om bij te dragen aan een waardevol pensioen voor miljoenen deelnemers.

In dit hoofdstuk:

• Nieuw pensioencontract • Financiële uitdagingen • Nabestaandenpensioen • Pensioenverdeling bij scheiding • Zorgambitie • Eenmalige uitkering • Pensioen voor alle werkenden