2.4 Visie op de toekomst


De veranderingen in het pensioenlandschap volgen elkaar snel op en de komende jaren staat grote vernieuwingen in het stelsel voor de deur. Alle ontwikkelingen en vernieuwingen vragen om verandervermogen en een grote mate van wendbaarheid van de sector. Om de langere termijn uitdagingen in het vizier te krijgen en daarop een effectieve koers te kunnen varen, heeft de Pensioenfederatie een visie op de toekomst en een bijpassende strategische agenda geformuleerd. Daarin worden de ambities: goed product, goed geregeld en in goede handen met de grote thema’s voor de komende tien jaar geïdentificeerd. Uiteraard is de ingangsdatum van het nieuwe contract in 2026 een belangrijk punt halverwege. De thema’s zijn niet in beton gegoten want onderweg kan veel gebeuren, maar de koers is gezet en dat geeft ons de komende jaren houvast.

Voor de middellange termijn zien we de volgende opgaven als prioritair:

  • Het versterken van het pensioenstelsel. Dat vergt niet alleen een goede transitie naar de premieregelingen, maar ook een goede communicatie over alle veranderingen, een passende inrichting van de governance, inclusieve regeling voor alle werkenden en dat pensioenfondsen het unieke sociale karakter kunnen behouden.
  • Het vormgeven van een robuuste digitale infrastructuur. Voor een goede communicatie met en dienstverlening aan deelnemers en efficiënte pensioenuitvoering is een hoogwaardige en efficiënte pensioenadministratie, gegevensuitwisseling en standaardisatie essentieel. Dat kan door slim gebruik van beschikbare gegevens, data- analyse, snelle en gepersonaliseerde informatievertrekking aan deelnemers en strategische partners voor cybersecurity en informatiebeveiliging.
  • Vernieuwen van de dienstverlening. Deelnemers behoeven de komende jaren een andere benadering en begeleiding. Er komt bij hen meer financiële verantwoordelijkheid te liggen door verschuiving van het risico in de nieuwe premieregelingen. We streven naar een meer vraaggedreven en persoonlijke benadering, gericht op risicomanagement, keuzebegeleiding en advisering en met aansluiting op de behoefte aan flexibiliteit bij de financiële planning van deelnemers.
  • Vergroten van de maatschappelijke rol. Pensioenfondsen vervullen vanuit hun sociale taak in brede zin een maatschappelijke rol: zowel pensioen voor miljoenen Nederlanders alsook diversiteit, maatschappelijk verantwoord en duurzaam beleggen en een passend beloningsbeleid. Deelnemers hechten daar steeds vaker waarde aan. Er is behoefte aan: grotere betrokkenheid bij de maatschappelijke keuzes van de sector; mogelijkheden voor pensioenfondsen om in crisistijd werkenden en werkgevers te kunnen ondersteunen; partnerships om door investeringen en beleggingen bij te kunnen dragen aan leefbaarheid.
  • Organiseren van innovatief vermogen. Van de sector wordt de komende jaren veel vernieuwing gevraagd en er zijn diverse kansen die we kunnen benutten als het gaat om de uitvoering, dienstverlening, communicatie, governance. Dat vergt een sectorbrede aanpak om lange termijn trends structureel te monitoren, het actief inzetten op specifieke trends en slimme samenwerkingen voor het realiseren van innovaties.

De genoemde prioritaire opgaven zijn onderdeel van onze meerjarige plannen en daarmee starten we in 2021. In de werkagenda in hoofdstuk 3 leest u over onze activiteiten.