2.3 Verenigings-activiteiten 2021


De Pensioenfederatie voorziet in diverse activiteiten voor haar leden. Ook in 2021 is de Pensioenfederatie actief met (online) bijeenkomsten, webinars, algemene ledenvergaderingen, het congres en ons online magazine. Daarmee prikkelen we onze leden tot discussies, faciliteren we kennisuitwisseling en bieden we gelegenheid tot netwerken. We zorgen daarnaast voor een snelle en hapklare nieuwsvoorziening via MailActueel, OverZicht en ledenmails. De website van de Pensioenfederatie wordt dagelijks geactualiseerd.

Daarnaast zijn er komend jaar ook specifieke activiteiten waar we als vereniging op inzetten:

Vergroten van de bekendheid van uitingen bij de leden Om zo goed mogelijk met de leden te kunnen blijven communiceren, zal de Pensioenfederatie in 2021 alle communicatiemiddelen evalueren en waar nodig actualiseren. Daarmee willen we ervoor zorgen dat informatie de leden bereikt op de manier die het beste aansluit bij hun voorkeuren. Ledenuitvragen vaker toepassen De Pensioenfederatie zal vaker via korte enquêtes informatie ophalen bij de leden over specifieke situaties en standpunten. Zo kunnen we sneller tot een gezamenlijk standpunt komen, dan wel de diverse belangen en situaties over het voetlicht brengen bij stakeholders zoals toezichthouders, politiek en media. Ledenonderzoek In 2021 zullen we opnieuw een ledenonderzoek doen. Daarmee gaan we na hoe onze leden het werk van de koepel waarderen en waar we de komende jaren een tandje bij moeten zetten gezien alle veranderingen voor de sector. Het onderzoek zal aansluiten bij het ledenonderzoek dat in 2017 plaatsvond. Zo kunnen bepaalde ontwikkelingen goed in kaart worden gebracht. De uitkomsten van dit onderzoek zullen samen met de uitkomsten van het stakeholderonderzoek uit 2020 worden benut voor gerichte verbeteringen.

Van fysiek naar digitaal Jaarlijks organiseert de Pensioenfederatie tal van bijeenkomsten zoals themadagen, webinars en het jaarcongres. In 2020 is de Pensioenfederatie vanwege coronamaatregelen overgestapt van fysieke naar digitale bijeenkomsten. In 2021 zetten we dit voort. De online communicatiemiddelen bieden voordelen voor het bereiken van doelgroepen die we graag blijvend benutten. Zo trekken online bijeenkomsten meer ‘bezoekers’ en kunnen er meer informatieve bijeenkomsten worden gepland omdat reistijd geen rol speelt. Informatie- uitwisseling blijft hierbij een belangrijk speerpunt. Daarom zal ook in online bijeenkomsten worden gestreefd naar het faciliteren van zoveel mogelijk interactie. Uiteraard zullen we, wanneer dat in de toekomst weer mogelijk is, opnieuw ook fysieke bijeenkomsten voor de leden organiseren waar men elkaar en marge van de bijeenkomst kan ontmoeten. We zullen daarbij dan ook bezien hoe we fysiek en digitaal kunnen combineren en daarmee de informatie-bereikbaarheid voor onze leden verder kunnen maximaliseren. Servicedocumenten Met servicedocumenten ondersteunt de Pensioenfederatie de leden in de dagelijkse uitvoeringspraktijk. De servicedocumenten vergemakkelijken de implementatie van wet- en regelgeving voor de pensioenfondsen. Zeker nu de sector veel wetgeving kan verwachten gezien de wijzigingen in het stelsel, zullen we diverse middelen benutten om onze leden hierin te ondersteunen. Daarbij beogen we niet alleen tekst, maar ook andere middelen zoals video’s in te zetten.