3.2.1 Politiek Den Haag en Brussel

Met het gesloten pensioenakkoord staan pensioenen hoog op de politieke agenda. Dat betekent dat er veel aandacht is voor alle ontwikkelingen die raken aan een waardevol pensioen nu en in de toekomst. We vertegenwoordigen daarom volhardend en actief de belangen van onze leden bij politici zowel in Den Haag als in Brussel.

In 2020 start de opmaat naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. De uitslag van die verkiezingen is cruciaal voor grote maatschappelijke transitievraagstukken als de uitvoering van het klimaatakkoord en het pensioenakkoord. Vooralsnog is er geen reden om aan te nemen dat de politieke versnippering zal afnemen. Dat betekent dat breed draagvlak onder politieke partijen nodig is om een veranderagenda door te voeren. Verwacht mag worden dat het onderwerp pensioen ook in de komende verkiezingsstrijd een belangrijk thema is bij het schrijven van de partijprogramma’s.


In Europa zal de Europese Commissie onder leiding van Ursula von der Leyen volgend jaar waarschijnlijk op volle toeren draaien. 2020 is het jaar waarin veel plannen van de nieuwe Commissie verder moeten uitkristalliseren. Ook die plannen vragen volop aandacht van de Pensioenfederatie. Bijvoorbeeld waar het gaat over de vergroeningsagenda van de Commissie.


De Brexit heeft hoe dan ook grote impact op de Europese machinerie. Zo verandert de zetelverdeling in het Europees parlement en heeft het vertrek van de Britten vergaande consequenties voor de belangenbehartiging van pensioenfondsen via de Europese koepels Pensions Europe en AEIP. Zeker na Brexit heeft Nederland de grootste pensioensector in de EU, met meer dan 60% van het Europese tweede pijler pensioenkapitaal. Dat vraagt om een heroriëntatie van de posities die we innemen en coalities die we aangaan met andere lidstaten. Rekening houdend met het vertrek van de Britten uit de Europese Unie zal in 2020 binnen het Nederlandse samenwerkingsverband in Brussel verder worden verkend welke nieuwe allianties we met andere lidstaten kunnen aangaan en hoe we die allianties kunnen benutten om de belangen van Nederlandse pensioenfondsen in Europa nog sterker over het voetlicht te brengen.


3.2.2 Stakeholders

De relatie met stakeholders is voor de Pensioenfederatie van grote waarde. Pensioenfondsen hebben een belangrijke maatschappelijke functie. Door een voortdurende dialoog met en betrokkenheid van organisaties die belang hebben bij een goed tweede pijler pensioen benutten we ook hun kennis en inzicht. Belangrijke stakeholders zijn onder meer de sociale partners, belangenorganisaties, toezichthouders en diverse ministeries.

We zien daarbij dat het aantal stakeholders toeneemt, ook doordat steeds meer onderwerpen raken aan het tweede pijler pensioen. Dat biedt de kans om een bredere dialoog te voeren over hoe de sector kan voldoen aan de missie: het bieden van een goed tweede pijler pensioen.


Richting politiek en media wordt het steeds belangrijker om actuele cijfermatige inzichten over pensioenfondsen te kunnen delen. Denk daarbij aan dekkingsgraden en effecten van nieuwe parameters, maar ook aan zaken die met governance of communicatie met de deelnemer te maken hebben. De Pensioenfederatie zal in 2020 steeds vaker korte enquêtes uitzetten om deze informatie op te halen en zowel onderling als met stakeholders te kunnen delen.