2.4 Speerpunten 2020


De ambitie van pensioenfondsen is het bieden van een waardevol pensioen aan alle deelnemers, nu en in de toekomst. Het optimaal uitvoering geven aan die ambitie is de afgelopen jaren een uitdaging gebleken. De financiële situatie van veel pensioenfondsen is op dit moment een groot zorgpunt, en pensioenfondsbesturen voelen de verantwoordelijkheid om het vertrouwen van de deelnemers te herwinnen. De onzekerheid over de waarde van het pensioen wordt versterkt door de huidige regelgeving. De rendementen op beleggingen zijn goed, maar de regels van het huidige contract in combinatie met de gedaalde rente maken dat een groot aantal pensioenfondsen toch niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen.


Daardoor staat de pensioenopbouw van veel deelnemers onder druk, er dreigen kortingen op de opbouw en uitkeringen en de premies moeten omhoog. Het perspectief op indexaties is voor veel deelnemers ver uit beeld geraakt. Deze ontwikkelingen zorgen voor grote onrust onder miljoenen deelnemers en ook onder fondsbesturen. De urgentie om de financiële uitdagingen het hoofd te bieden is dus groot. Er is behoefte aan oplossingen die goed uitlegbaar, werkbaar en haalbaar zijn. Niet alleen om soelaas te bieden voor de actuele financiële situatie, maar ook om te komen tot een houdbaar en robuust pensioenstelsel. Het nieuwe pensioencontract zet een belangrijke stap in die richting. De kwaliteit van de te bereiken oplossingen is van cruciale invloed op de toekomstige waarde van het tweede pijler pensioen en het vertrouwen in en het draagvlak voor het pensioenstelsel.

Daarom heeft de Pensioenfederatie voor 2020 de volgende twee speerpunten bepaald:

01.

Optimale oplossingen voor de financiële uitdagingen van pensioenfondsen.

Samen met haar leden zal de Pensioenfederatie zich inzetten voor optimale oplossingen, dat wil zeggen, oplossingen die goed uitlegbaar, werkbaar en haalbaar zijn. Daarbij zal de Pensioenfederatie er scherp op letten dat er aandacht is voor zowel de korte als de langere termijn, dat niet alleen naar een deel van het probleem wordt gekeken maar naar een samenhangende aanpak van de brede problematiek waarmee de sector over de hele linie wordt geconfronteerd. Dat het doel van de sector om een waardevol pensioen te bieden aan deelnemers in het vizier blijft en dat oplossingen ten goede komen aan de reputatie van de sector. De Pensioenfederatie zal hiervoor in 2020 steeds de benodigde capaciteit vrijmaken.

02.

Als sector komen tot een
evenwichtig en uitlegbaar nieuw pensioencontract.

Samen met haar leden zal de Pensioenfederatie alles op alles zetten voor een optimale uitwerking van het nieuwe pensioencontract. Dat nieuwe contract luistert immers zeer nauw voor pensioenfondsen. Hoe komt het eruit te zien?, is het uitvoerbaar en uitlegbaar?, evenwichtig over de generaties?, hoe verloopt de transitie?, hoe wordt voorzien in compensatie voor het afschaffen van de doorsneesystematiek? De Pensioenfederatie houdt vanuit de verenigde belangen van de pensioenfondsen de randvoorwaarden voor de uitwerking van het pensioencontract scherp op het netvlies en zal het proces met de benodigde kennis en kunde uit de sector maximaal blijven faciliteren.

Leeswijzer

Beide speerpunten komen verderop in deze werkagenda uitgebreider aan de orde in de paragraaf over het waardevolle pensioen. Zij hebben weliswaar de grootste prioriteit in 2020, maar zijn zeker niet de enige activiteiten die op de rol staan. In de werkagenda komen alle activiteiten aan de orde waarmee het bureau van de Pensioenfederatie in 2020 aan de slag gaat.


Wij nemen u in het volgende hoofdstuk graag mee in wat er voor 2020 op de agenda staat.