2.2 De leden


De Pensioenfederatie is de overkoepelende belangenbehartiger van bijna alle Nederlandse pensioenfondsen. Zij vertegenwoordigt namens 197 pensioenfondsen de belangen van:

  • 5,8 miljoen deelnemers
  • 3,4 miljoen gepensioneerden
  • 10 miljoen gewezen deelnemers.

Het gecombineerde vermogen van de pensioenfondsen bedraagt inmiddels bijna 1500 miljard euro.

De Pensioenfederatie verenigt, verbindt en vertegenwoordigt haar leden.

Verenigen

De Pensioenfederatie verenigt de belangen en standpunten die bij de pensioenfondsen leven. Dat zijn soms zeer uiteenlopende belangen en standpunten. We overkoepelen een grote diversiteit aan leden, groter en kleiner, groen en grijs, nieuw en gevestigd. Bij een sector in beweging is ook sprake van een bewegend en veranderend ledenbestand. Veel pensioenfondsen consolideren, algemene pensioenfondsen komen tot ontwikkeling en de relaties tussen pensioenfondsen en pensioenuitvoeringsorganisaties veranderen mee. Verschillende pensioenfondsen hebben verschillende prioriteiten en dat geldt ook voor de relatie tussen pensioenfondsen en hun uitvoeringsorganisaties. In die dynamische omgeving biedt de Pensioenfederatie haar leden een platform voor het uitwisselen van kennis en het bouwen aan draagvlak. Samenwerking tussen de leden is essentieel om helder te krijgen waar de gezamenlijke prioriteiten liggen. Die samenwerking faciliteren we in commissies, kringen en steeds vaker ook in multidisciplinaire werkgroepen, gericht op een specifiek thema.

Verbinden

We verbinden de leden door bruggen te slaan tussen verschillende thema’s, tussen de leden onderling en met de politiek en de samenleving. In het leggen van verbindingen met stakeholders zijn we proactief maar ook reactief als het gaat om vragen uit de politiek of samenleving. Die verbindende rol komt onder meer tot uiting bij het betrekken van verschillende deskundigen, expertises en invalshoeken bij projecten en werkgroepen. Die expertise is waardevol gebleken voor de leden en wordt goed vertegenwoordigd met mensen die zich, in aanvulling op hun ‘normale’ werk, in commissies en werkgroepen binnen de Pensioenfederatie inzetten voor de sector. De servicedocumenten die daaruit voortkomen zijn producten voor en door de sector.


Ook de platformfunctie speelt hierbij een wezenlijke rol. Het uitwisselen van kennis en het bouwen en onderhouden van netwerken stelt ons in staat om snel in te spelen op de veranderingen om ons heen en op de behoeften van de leden. Met bijeenkomsten, webinars, de algemene ledenvergaderingen, het congres en ons online magazine prikkelen we tot discussies, faciliteren we kennisuitwisseling en bieden we gelegenheid tot netwerken. Om de leden op de hoogte te houden zorgen we voor snelle en hapklare nieuwsvoorziening via MailActueel, de dagelijkse Nieuwsflits, OverZicht en ledenmails. Bovendien wordt de website van de Pensioenfederatie dagelijks geactualiseerd. We kijken continu of die nieuwsvoorziening nog aansluit op de behoeften van de leden en doen waar nodig aanpassingen.

Vertegenwoordigen

De Pensioenfederatie vertegenwoordigt de leden door in gesprek te gaan met de politiek en andere stakeholders. Met oog voor de diversiteit in de sector beogen we de sectorbelangen steeds genuanceerd uit te dragen. Daartoe onderhouden we contact met de politiek, media, het publiek en andere stakeholders. We belichten de meerwaarde van pensioenopbouw in de tweede pijler, duiden ontwikkelingen die pensioenfondsen raken, brengen standpunten voor het voetlicht, corrigeren onjuistheden over de sector, benoemen goede resultaten en prestaties en verschaffen inzicht in het Nederlandse pensioenstelsel in het algemeen.