2.1 Missie en hoofdtaken


Missie

Van, voor en door de leden: dat is de kern van de Pensioenfederatie. Als vereniging behartigen we de belangen van vrijwel alle Nederlandse pensioenfondsen, acteren we op voor de leden relevante maatschappelijke ontwikkelingen en verbinden we de pensioenfondsen onderling en met stakeholders. Voor en samen met de leden werken we aan een robuust en houdbaar tweede pijler pensioen voor alle deelnemers, gewezen deelnemers, gepensioneerden en nabestaanden. Want om hen draait het werk dat pensioenfondsen doen. De Pensioenfederatie ziet het als haar missie om de pensioenfondsen in dat collectieve belang te verenigen en te vertegenwoordigen.


Het overgrote deel van alle Nederlandse werknemers is via hun werkgever aangesloten bij een pensioenfonds dat lid is van de Pensioenfederatie. Dat betekent dat de leden van de Pensioenfederatie de pensioenen van miljoenen werkende Nederlanders onder hun hoede hebben. Een grote verantwoordelijkheid en door de snel veranderende wereld ook onder steeds uitdagender omstandigheden. Dat maakt het voor de Pensioenfederatie als vertegenwoordiger van de pensioenfondsensector belangrijk en urgent om kansen en uitdagingen vroegtijdig te signaleren en identificeren en de gedeelde belangen van pensioenfondsen bijeen te brengen en te behartigen bij de politiek en andere stakeholders. Daarin hebben we als Pensioenfederatie gedreven door onze missie, een belangrijke meerwaarde voor onze leden.


Hoofdtaken

De Pensioenfederatie onderscheidt vijf hoofdtaken:

 1. Collectieve belangenbehartiging:
  het behartigen van de belangen van de aangesloten pensioenfondsen bij het parlement, de Europese organen, de ministeries, de toezichthouders en andere stakeholders.
 2. Reputatiemanagement:
  het bevorderen van het imago van de pensioensector bij het publiek en bij nationale en internationale stakeholders door inzicht te geven in het product tweede pijler pensioen en in de aantoonbare meerwaarde van pensioenfondsen.
 3. Dienstverlening aan de leden:
  het ondersteunen van leden onder andere door hen te informeren over wetgeving, actuele ontwikkelingen, mediaberichten en berichtgeving van andere relevante partijen. De Pensioenfederatie voorziet de leden daarbij van analyses en handelingsopties, onder andere via serviceberichten. We nemen daarbij waar nodig voor leden ook het voortouw om sectorbrede uitdagingen te adresseren en kansen te verzilveren.
 4. Platform bieden en netwerken:
  het bieden van een platform aan de leden voor kennisuitwisseling en het creëren van een netwerk van organisaties binnen en buiten de pensioensector. Leden kunnen elkaar bij en via de Pensioenfederatie ontmoeten. Daartoe organiseren en faciliteren we diverse uitwisselingsplatforms.
 5. Zelfregulering:
  het samen met de leden en andere belanghebbenden vaststellen van duidelijke normen om de kwaliteit van cruciale elementen van pensioenfondsbestuur en uitvoering te waarborgen.


Al deze hoofdtaken hebben gelijke urgentie en hetzelfde belang voor de Pensioenfederatie, alle vanuit hun eigen bijdrage aan het totaal van wat we doen. Alle producten en diensten van de Pensioenfederatie kunnen onder ten minste één van deze hoofdtaken worden gerangschikt. We beogen hiermee zo goed mogelijk invulling te geven aan wat de leden van ons als branchevereniging mogen verwachten.